. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(سهامی عام)

 

 

 

 

 

 

2 بهمن 1401
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(سهامی عام)