. برای دومین سال پیاپی:

برای دومین سال پیاپی:


واحد MTBE پتروشیمی بندرامام بیش ازظرفیت اسمی تولید کرد

 

شرکت پتروشیمی بندر امام با تلاش صورت گرفته در مدیریت فنی و تولید کیمیا موفق شد برای دومین سال متوالی در واحد MTBE تولید حداکثری با ظرفیت اسمی واحد را محقق کند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام ، مدیریت فنی و تولید کیمیا همراستا با استراتژی ابلاغی از سوی مدیریت پتروشیمی بندرامام مبنی بر استفاده از تمامی پتانسیل های داخلی  موفق شد بدون هیچگونه وابستگی به کشورهای بیگانه این تولید با ظرفیت اسمی واحد را اجرایی کند.
 پتروشیمی بندرامام در سال ۱۳۹۸ هم در واحد MTBE موفق شد به تولید صد در صدی با ظرفیت اسمی دست یابد.
شايان  ذكر است ماده MTBE  يكی از اجزای تشكيل دهنده بنزين مصرفی و اكتان افزای اصلی جايگزين تركيبات سربی می‌باشد كه به لحاظ زيست محيطی و صيانت از محيط زيست و هوای پاك جايگزين تركيبات سربی شده است.

26 اسفند 1399
برای دومین سال پیاپی: