اطلاعیه پرداخت سود سهام

برنامه زمانبندی پیشنهادی این شرکت جهت پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ به شرح ذیل ایفاد می گردد. برنامه زمانبندی پیشنهادی این شرکت جهت پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد [...]

آگهی دعوت سهامداران

به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیمیایی اوره هرمز آگهی دعوت سهامداران شرکت کود شیمیایی اوره هرمز (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۳۰۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی [...]