. شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

این شرکت بر اساس ماموریت تعریف شده و با مدنظر قراردادن محور‌های عملیاتی و استراتژیک اجرای سیاست‌های پتروشیمی خلیج‌فارس، تامین‌کننده بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های خدماتی منابع‌انسانی در منطقه می‌باشد.

کلیات شرکت

این شرکت بر اساس ماموریت تعریف شده و با مدنظر قراردادن محور‌های عملیاتی و استراتژیک اجرای سیاست‌های پتروشیمی خلیج‌فارس، تامین‌کننده بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های خدماتی منابع‌انسانی در منطقه می‌باشد. تدوین و اجرای برنامه‌های جامع عملیاتی، جهت استحکام زیرساخت‌های توسعه فرهنگی با اتکا به فناوری‌ نوین اطلاعات‌ و شناخت نیازها و تمایلات کارکنان و خانواده آنها، همچنین تامین منابع فرهنگی، آموزشی و برنامه‌های لازم اجرای سیاست‌ها و اداره امور عملیات غیرصنعتی صنایع پتروشیمی،‌ مشتمل بر واگذاری و نگهداری منازل سازمانی،‌ اماکن خدماتی،‌ فرهنگی، آموزشی و تاسیسات شهری در شهرک‌ها و نواحی مسکونی تحت پوشش و همچنین نوسازی، توسعه و ایجاد تاسیسات مورد نیاز بر عهده این شرکت است.