شرکت پتروشیمی هنگام

کلیات شرکت :
قـرارداد EPC طـرح پتروشـیمی هنـگام بـا شـرکت طراحـی و مهندسـی صنایـع پتروشـیمی بـه عنوان پیمانـکار به مـدت ۴۲ ماه منعقـد گردید و از تاریـخ ۹۴/۲/۶ موثـر گردیـد کـه در سـال ۹۸ بـه بهره‌بـرداری خواهـد رسـید، در راسـتای موثـر شـدن اعتبـار اسـنادی طـرح، قـرارداد مشـارکت مدنـی بـا بانـک صنعـت و معـدن جهـت تامیـن ۲۴۰ میلیـون یورو امضـا گردیده‌اسـت.

مشخصات پروژه

مساحت :‌ ۲۵.۴۷ هکتار
سال شروع : ۱۳۹۴
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده : ۱۳۹۸

مالکیت : صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۹۹.۳۱ درصد، سایر سهامداران ۰.۶۹ درصد
مجری : شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)
محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

محصولات : 
۱. آمونیاک : با ظرفیت اسمی ۷۲۶ هزار تن در سال

۲. اوره : با ظرفیت اسمی ۱۱۵۵ هزار تن در سال
کاربرد محصول : تولید کود شیمیایی در مصارف کشاورزی

لیسانس و مهندسی اصولی :‌ هالدور تاپسو/ سایپم

تصاویر پروژه

ارتباط با شرکت

تلفن تماس :‌ ۸۸۵۵۴۷۹۲
فاکس : ۸۸۵۵۴۸۰۷
آدرس دفتر : تهران،‌ خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره ۲۲، طبقه چهارم، واحد ۱۶
آدرس وب سایت : hengampc.net
ایمیل :    info@hengampc.net

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt