مجتمع‌ پتروشیمی بندر امام (ره)

تاریخچه شرکت:
– تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی ایران-ژاپن (سهامی خاص) با مشارکت شرکت میتسوئی ژاپن و شرکت ملی صنایع پتروشیمی درسال ۱۳۵۲
– توقف فعالیت از سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۶۸ به‌طور ‌‌عمده به علت جنگ تحمیلی و عدم همکاری شرکت میتسوئی ژاپن
– انتقال کلیه سهام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۱۶ مهر ۱۳۶۸ و تغییر نام به شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام 

ارتباط با شرکت:
تلفن تماس : ۸۸۸۳۰۳۲۳   |   وب سایت :  bipc.org.ir   |   دفتر مرکزی : تهران، خیابان کریم‌خان زند، پلاک ۳۸

کلیات شرکت

مساحت:‌ ۲۷۰ هکتار
سال تاسیس: ۱۳۵۰ (دو سال بعد، توافق همکاری مشترکی با پنج شرکت ژاپنی به امضاء رسید)
مالکیت: شرکت پتروشیمی خلیج فارس (۶۹.۲۷٪) . سهام عدالت (۳۰٪)، سهام ترجیحی (۰.۷۳٪)
سرمایه: ۱۳.۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ساختار مدیریتی:  بـه‌منظـور تمرکززدایـی، ارتقـاء بهـره‌وری و دسـت‌یابـی بـه کاربـرد مطلـوب قابلیت‌هـای موجـود، مجتمـع پتروشـیمی بنـدر امـام (BIPC) در سـال ۱۳۷۹، بـه طـور رسـمی شـرکت را بـه پنـج شـرکت فرعـی مسـتقل تبدیـل کـرد.
شرکت‌‌های تابعه:  فراورش، کیمیا ، بسپاران، آب نیرو، خوارزمی
موقعیت جغرافیایی:  مجتمـع پتروشـیمی بنـدر امـام (BIPC ) در یـک مسـاحت ۲۷۰ هکتـاری در جنوبی‌تریـن اسـتان خوزسـتان، ۱۶۰ کیلومتـری اهـواز و ۸۴ کیلومتـری آبـادان واقـع شـده اسـت.
گواهینامه دریافتی:‌  ISO 50001

محصولات تولیدی شرکت

اتیلنپروپیلن پلیمر گریدپلی اتیلن سبک
پلی اتیلن سنگینگاز مایعپنتان به بالا
اتانبنزین پیرولیزترکیبات چهار کربنه
سود سوزآوراتیلن دی کلراید مستقیموینیل کلراید منومر
لاستیک مصنوعیپلی وینیل کلرایدبنزن
مخلوط زایلینهامتیل ترسی بوتیل اتررافینیت C5

شرکت‌های مستقل زیرمجموعه

– شرکت فراورش بندرامام: واحدهای NF,OL,AR,PX

– شرکت بسپاران بندرامام: واحدهای HDPE,LDPE,PP,BD/SR

– شرکت کیمیا بندرامام: واحدهای CA,DC,VCM,PVC,MTBE

– شرکت‌ آب‌نیرو بندرامام: واحدهای پشتیبانیی تولید برق، بخار‌ آب، هوا، ازت و تمامی سرویس‌های  جانبی واحدها.

– شرکت خوارزمی بندر‌امام: مدیریت‌های زیرمجموعه آن شامل مدیریت تعمیرات، مدیریت پروژه‌ها و مدیریت خدمات.

ارتباط با شرکت

تلفن تماس :‌ ۸۸۸۳۰۳۲۳
فکس : ۸۸۸۳۴۲۲۳
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان کریم‌خان زند، پلاک ۳۸
آدرس وب سایت : bipc.org.ir
ایمیل :  info@bipc.org.ir

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt