شرکت پالایشگاه گاز
یادآوران خلیج فارس (NGL -۳۲۰۰ )

کلیات شرکت :
پالایــش گاز یادآوران خلیج‌فــارس (۳۲۰۰-NGL) بـه منظـور تسـریع در سـاخت و همچنیـن خـوراک مـورد نیــاز شــرکت پتروشــیمی بنــدر امــام، مطابــق ابلاغیــه مــورخ ۹۵/۰۴/۱۲ وزیــر محتــرم نفــت، انتقــال قــرارداد آن بــه هلدینــگ خلیــج فــارس ابــلاغ شد کــه بــه موجــب الحاقیه شـماره ۱ مورخ مهرماه ۱۳۹۵ از شـرکت مهندسـی توسـعه نفـت بـه شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فارس منتقـل شـده اسـت.

مشخصات پروژه

مساحت :‌ ۲۲۰ هکتار
سال شروع : ۱۳۹۲
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده : ۱۳۹۸

مالکیت : شرکت پتروشیمی خلیج فارس (۱۰۰٪)
مجری : شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس
محل اجرا : جنوب حوزه نفتی جفیر و شمال حوزه یادآوران (۶۰ کیلومتری جنوب هویزه)

محصولات : 
۱. NGL : با ظرفیت اسمی ۹۷.۰۰۰ بشکه در روز

۲. گاز شیرین
۳. سولفور : با ظرفیت اسمی ۴۱ تن در روز

کاربرد محصول :  تامین خوراک واحدهای NF
گواهینامه :‌ پروزرئات

تصاویر پروژه

ارتباط با شرکت

تلفن تماس :‌ ۶۶۹۴۴۲۸۲
فکس : ۶۶۹۶۲۲۰۸
آدرس دفتر تهران : تهران، میدان هفت تیر –خیابان کریم خان زند –پلاک ۳۸ –طبقه همکف
آدرس وب سایت :
ایمیل :  NGL_Office@pgpic.ir

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt