شرکت پالایشگاه گاز
بیدبلند خلیج فارس 

کلیات شرکت :
بــا تامیــن ســرمایه از ســوی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، صنــدوق توســعه ملــی و کنسرســیوم بانک‌هــای ایرانــی بــه عاملیــت بانــک ســپه در دســت احـداث می‌باشـد، درتاریـخ۹۵/۰۹/۰۳، مجـوزمبلـغ ۲.۲ میلیـارد در جهـت اسـتفاده از تسـهیلات ارزی صنـدوق توسـعه ملـی اخـذ گردیـد. همچنیـن اعتبـار اسـناد بخـش پا یشـگاه بـه مبلـغ ۹۴۳ میلیـون یـورو گشـایش یافـت و اعتبــار مذکــور از ۹۵/۱۰/۰۸ فعــال شــد.

مشخصات پروژه

مساحت :‌ ۲۴۴ هکتار
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده : ۱۳۹۸
مالکیت : شـرکت پتروشـیمی خلیج فارس (۹۹.۶۶٪)، شـرکت پتروشـمی گچساران (۰.۳۱٪)، شرکت بازرگانی ارشا تجارت صدرا (۰.۰۳٪)
مجری : شرکت پایش گاز بیدبلند خلیج فارس
محل اجرا : بهبهان
کاربرد محصول : تامین خوراک واحدهای شرکت های زیرمجموعه

گواهینامه :‌ پروزرئات و RIPI

محصولات تولیدی

نام محصولظرفیت اسمینام محصولظرفیت اسمی
متان۱۰.۳۴۰ هزارتن سالانهاتان۱.۴۹۶ هزارتن سالانه
پروپان۱.۰۰۵ هزارتن سالانهبوتان۴۹۰ هزارتن سالانه
گاز اسیدی۹۲۲ هزار تن سالانهکاندنسیت۴۰۰ هزارتن سالانه

تصاویر پروژه

ارتباط با شرکت

تلفن تماس :‌ ۸۸۷۰۳۴۳۶
آدرس دفتر تهران : خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر (بخارست) – کوچه پنجم – پلاک۸ – طبقه ۵
آدرس وب سایت : pgbidboland.ir
ایمیل :  info@pgbidboland.ir

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt