مواد شیمیایی و پایه

ردیفنام محصولمجتمع تولیدکننده
۱ترفتالیک اسید خالص - PTAتندگویان
۲تولوئن دی ایزوسیاناتکارون
۳اسید نیتریککارون
۴وینیل کلراید منومر - VCMکیمیا و اروند
۵اسید کلریدریک _گازیکارون
۶Polymeric MDIکارون
۷Pure MDIکارون
۸آنیلینکارون
۹هگزانفرآورش
۱۰اتیلن دی کلرایدکیمیا و اروند
۱۱هپتانفرآورش
۱۲اتیلن دی کلراید - oxyکیمیا
۱۳سودکیمیا و اروند
۱۴اسید کلریدریککیمیا، اروند و کارون
۱۵کلر اروند
۱۶آب ژاولکیمیا،‌ اروند و کارون
۱۷بوتادینبسپاران
۱۸برش چهار کربنهفرآورش
۱۹اتیلنفرآورش و آریاساسول
۲۰پروپیلنبسپاران
۲۱بیس فنل آخوزستان
تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt