مناقصه پروژه تعمیرات ساختمان HSE و درمانگاه شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد موضوع فوق الذکر به واجدین شرایط واگذار نماید.
محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان میتوانند از تاریخ ۹۷/۸/۲۶ لغایت ۹۷/۹/۲از طریق سایت پتروشیمی کارون به آدرس WWW.KRNPC.IR ،تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند . تلفن:    ۰۶۱۵۲۱۲۲۰۱۶

آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری ۹۷/۹/۱۲

جلسه توجیهی در تاریخ ۹۷/۹/۳ از ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲ در سالن کنفرانس مجتمع پتروشیمی کارون واقع در ماهشهر سایت ۲ –منطقه ویژه پتروشیمی برگزار می گردد .

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰( سیصدمیلیون) ریال می­باشد.

الف:مناقصه یک مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد   ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.
ب : حد اقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان۶۰امتیاز خواهد بود.
پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.
ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt