محصولات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

مجموعه تولیدات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در ۱۴ شرکت تولید شده که شامل آروماتیک‌ها، خوراک سوخت، مواد پایه و شیمیایی  و پلیمرها است. شرح محصولات گروه در جدول زیر آمده است.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس علاوه بر داشـتن بیش از ۸۸ درصد ظرفیت تولید مواد آروماتیکی و ۶۹ درصد محصول پی‌وی‌سـی، تولیدکننده انحصــاری یپلیمرهــای مهندســی (PC)، پلــی اتیلــن ترفتــالات (PET)، پــی‌وی‌سـی امولیســیون (EPVC)، اپوکســی‌رزین‌هــا در کشــور اســت. همچنیـن تنهـا عرضـه‌کننـده محصولاتـی نظیـر بـرش سـبک، بـرش سـنگین و گاز مایـع در صنعـت پتروشـیمی کشـور محسـوب می‌شـود.

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt