خوراک و سوخت

ردیفنام محصولمجتمع تولیدکننده
۱اتانفرآورش و پارس
۲نفتای تصفیه شدهنوری
۳برش سه کربنه و سنگین تر - +C3 آریاساسول
۴برش سنگین ۱۰۰بوعلی‌سینا
۵برش پنج کربنه و سنگین تر - +C5فرآورش و پارس
۶پنتانفرآورش و نوری و بوعلی سینا
۷پروپانفرآورش و پارس
۸برش سنگین ۲۰۰نوری و بوعلی‌سینا
بوتانفرآورش و پارس
۱۰برش سبکبوعلی سینا و نوری
۱۱برش میانیبوعلی‌سینا
۱۲متیل ترشری بوتیل اتر - MTBEکیمیا
۱۳گاز مایعفرآورش و نوری
۱۴بنزین پیرولیزفرآورش
۱۵نفت کوره - CFOفرآورش
۱۶رافینیتC4بسپاران
۱۷رافینیت C6فرآورش، نوری و بوعلی‌سینا
تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt