آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی – نوبت اول و دوم

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ و شماره ثبت ۸۹۲۴۳

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نظر دارد انجام فعالیتهای موردنظر خود را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای براساس ارزیابی کیفی/فنی مناقصه گران به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۰۶/۰۳/۹۸ جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل به همراه معرفی‌نامه معتبر از شرکت مربوطه مراجعه نمایند.
۱- ۱-موضوع مناقصه : الف-سرویس دهی امور خدماتی در آبدارخانه، تنظیفات، فضای سبز، نامه‌رسانی و تنظیفات رستوران ب-انجام خدمات اپراتوری ج-خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات ومخابرات د-خدمات دفتری.
۲- محل اجرای کار: تهران – خیابان کریم خان زند – نرسیده به میدان هفت تیر- پلاک ۳۸
۳- مدت قرار داد : دو سال شمسی و شروع آن از تاریخ انعقاد قرارداد ۰۱/۰۴/۹۸
۴- کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نشانی تهران – خیابان کریم خان زند – نرسیده به میدان هفت تیر – پلاک ۳۸
۵- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه به میزان ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ ریال می باشد که می بایستی به یکی از صورتهای ذیل تهیه و همراه برگ پیشنهاد قیمت ارائه گردد.
۱-۶- ارائه رسید واریز نقدی به حساب شماره ۲۸۴۷۷۸۱۸۹ بانک تجارت شعبه پتروشیمی در وجه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.
۲-۶- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان فوق الذکر برای مدت ۳ماه باقابلیت تمدید تا ۳ماه دیگر به درخواست مناقصه گزاردارای اعتبار باشد.
۶- نشانی محل تسلیم اسناد مناقصه:تهران– خیابان کریم خان زند – نرسیده به میدان هفت تیر –پلاک ۳۸ – طبقه پنجم– دفتر خدمات اداری واجتماعی.
۷- جلسه توجیهی : تاریخ برگزاری جلسه توجیهی ۱۲/۰۳/۹۸ خواهد بود.
۸- مهلت ارائه پیشنهادات : مهلت ارسال پیشنهادات جهت شرکت‌ها تاریخ ۲۳/۰۳/۹۸ خواهدبود. داوطلبان مکلفند چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه به هر دلیل مایل به شرکت در آن نباشند مراتب را ضمن اعاده اسناد مناقصه به صورت مکتوب به اطلاع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برسانند.
۹-محل استقرار دفتر اصلی شرکت مناقصه‌گر می‌بایست در تهران باشد.
۱۰-داشتن مجوز و گواهی صلاحیت کار معتبر از وزارت کار و تامین‌اجتماعی
۱۱- تمامی اسناد مناقصه از جمله این آگهی باید به مهر و امضاء تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد وبا پیشنهاد قیمت ارائه شود.
۱۲- پیشنهادات واصله حداکثر تا یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها ازنظرارزیابی کیفی/فنی بررسی وازمناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز لازم کیفی(۶۰امتیاز) گردند،جهت حضوردرجلسه بازگشائی پاکات الف و ج (مالی)دعوت بعمل خواهد آمد.بدیهی است که پاکات الف و ج مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز کیفی/فنی لازم نشده اند مسترد خواهد گردید.
ضمنا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها طبق قوانین و مقررات مختار است .
۱۳- از پیشنهادات واصله براساس آیین نامه معاملات شرکت دو پیشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب می شوند.
۱۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
۱۵- این فراخوان در پایگاه اینترنتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به آدرس pgpic.ir نیز درج گردیده است .
۱۶- هزینه های مربوط به چاپ بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

کمیسیون معاملات
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt