آگهی دعوت سهامداران

به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیمیایی اوره هرمز

آگهی دعوت سهامداران شرکت کود شیمیایی اوره هرمز (سهامی خاص )
ثبت شده به شماره ۳۰۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه ) در محل سالن کنفرانس شرکت هلدینگ خلیج فارس واقع در میدان هفت تیر ، خیابان کریمخان زند ، شماره ۳۸ ، طبقه ۱۱که راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ تشکیل می گردد . حضور بهم رسانند
دستور جلسه
۱- قرائت گزارش هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹
۲- قرائت گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹
۳- اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹
۴-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرسی قانونی
۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت برای سال ۱۳۹۷
۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع
هیات مدیره شرکت
تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt