آگهی شناسایی وارزیابی کیفی مهندسین مشاور طراحی

آگهی شناسایی وارزیابی کیفی مهندسین مشاور طراحی
مناقصه شماره ۱۰۶/۱۷۶۱-۴۱ ص پ
شرکت پتروشیمی مبیـن در نظر دارد طراحی معماری وتفصیلی سردرب ورودی شرکت پتروشیمی مبین را از طریق
مناقصه به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید . شرکت های متقاضی که دارای گواهی صلاحیت مشاور حداقل پایه ۳در رشته های زیرگروه معماری وشهرسازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمی باشند می توانند از تاریخ ۹۷/۱۲/۱۴ لغایت۹۷/۱۲/۲۱ به نشانی استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت پتروشیمی مبین به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام نمایند. مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ و محل تحویل آن نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، دبیرخانه کمیسیون معاملات می باشد . شرکت پتروشیمی مبین پس از انجام ارزیابی کیفی نسبت به دعوت از شرکت های واجد صلاحیت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد. بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیر قابل استرداد می باشد . ( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات ۰۷۷۳۷۲۹۵۱۴۶ ) (تلفن امور حقوقی و پیمانها : ۰۷۷۳۷۲۹۵۱۴۱ فاکس: ۰۷۷۳۷۹۵۱۴۳) mobinpc.ir
روابط عمومی مبین

تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt