به سایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش آمدید

. آگهی دعوت سهامداران

آگهی دعوت سهامداران

به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیمیایی اوره هرمز آگهی دعوت سهامداران شرکت کود شیمیایی اوره هرمز (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۳۰۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیمیایی اوره هرمز

آگهی دعوت سهامداران شرکت کود شیمیایی اوره هرمز (سهامی خاص )

ثبت شده به شماره ۳۰۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه ) در محل سالن کنفرانس شرکت هلدینگ خلیج فارس واقع در میدان هفت تیر ، خیابان کریمخان زند ، شماره ۳۸ ، طبقه ۱۱که راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ تشکیل می گردد . حضور بهم رسانند

دستور جلسه

۱- قرائت گزارش هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

۲- قرائت گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

۴-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرسی قانونی

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت برای سال ۱۳۹۷

۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع

هیات مدیره شرکت

27 آذر 1398
آگهی دعوت سهامداران