. شرکت های تابعه

شرکت های تولیدی وابسته صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی و به منظور توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و تنوع بخشی به سبد محصولات تولیدی ، سرمایه گذاری در شرکتهای مطرح موجود در کشور را براساس استراتژیهای بلند مدت خود در دست پیگیری و اجرا دارد.

شرکت پتروشیمی آریاساسول

شرکت پتروشیمی آریاساسول

شرکت پتروشیمی مهر

شرکت پتروشیمی مهر