. گواهینامه ها

گواهینامه ها شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

 • Rank 1 in the 2020

  Rank 1 in the 2020

 • رتبه اول از نظر شاخص فروش

  رتبه اول از نظر شاخص فروش

 • مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی

  مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی

 • CSR

  CSR

 • رتبه 1 شاخص فروش کشور

  رتبه 1 شاخص فروش کشور

 • IMI

  IMI